Prijímacie konanie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Tatiana Bitarovská Powetpoint v edukačnom procese 15 61
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Jarmila Zavadilová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 63
AutoCAD 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Bc.Vladimír Helík Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 61
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Nové trendy v pneumatike 10
Mgr. Mária Hojstričová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Bc.Miroslav Charvát Kancelársky balík v edukačnom procese 12 73
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Nové trendy v pneumatike 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Zdenek Ježek AutoCAD 10 62
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Monika Kocifajová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Pavol Kubala Tvorba maturitných tém odborných predmetov 8 73
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Kudláček Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 98
Mechatroniak 25
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Nové trendy v pneumatike 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ing. Viktor Mihaľ Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 69
Koordinátor drogovej prevencie 39
Powetpoint v edukačnom procese 15
Mgr. Slavomíra Novotová Powetpoint v edukačnom procese 15 100
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Pavol Ondriška Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 93
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
AutoCAD 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
PhDr. Edita Pružincová Powetpoint v edukačnom procese 15 15
Ing. Iveta Ronecová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Mgr. Elena Starke Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 65
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Powetpoint v edukačnom procese 15
Mgr. Július Starke Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Ľubomír Znášik Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15 112
Bezpečná práca s internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Dušan Žember Stanica technickej kontroly 12 65
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Elektronická databáza žiaka 6
Návrh konkrétneho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 12


© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Erik Kopp (III.AB)
Matúš Farský (IV.B)
Matúš Horňák (II.B)
Matúš Krišák (II.A)
Matúš Staňo (II.AD)
Matúš Šedivý (III.DH)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria