Prijímacie konanie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Tatiana Bitarovská Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8 61
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Jarmila Zavadilová Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8 8
Bc.Vladimír Helík Kancelársky balík v edukačnom procese 12 61
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Nové trendy v pneumatike 10
Mgr. Mária Hojstričová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Powetpoint v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využívanie IT a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Bc.Miroslav Charvát Kancelársky balík v edukačnom procese 12 38
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ing. Zdenek Ježek AutoCAD 10 62
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
PaedDr. Monika Kocifajová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Pavol Kubala Finančná gramotnosť do škôl 10 73
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných tém odborných predmetov 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Pavol Kudláček Nové trendy v pneumatike 10 98
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mechatroniak 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ing. Viktor Mihaľ Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 69
Powetpoint v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Slavomíra Novotová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 75
Powetpoint v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Pavol Ondriška Finančná gramotnosť do škôl 10 93
AutoCAD 10
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PhDr. Edita Pružincová Powetpoint v edukačnom procese 15 15
Ing. Iveta Ronecová Powetpoint v edukačnom procese 15 60
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Elena Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 65
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Július Starke Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Ľubomír Znášik Bezpečná práca s internetom 10 68
Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Návrh a tvorba web stránok 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Dušan Žember Finančná gramotnosť do škôl 10 65
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Stanica technickej kontroly 12
Elektronická databáza žiaka 6
Návrh konkrétneho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 12


© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 23.11.2017)
Ludvík Jánošík (I.BD)
Pozajtra (Sobota 25.11.2017)
Róbert Kollár (I.E)
Alexander Sabo (I.AH)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria