Prijímacie konanie

Ukončovanie štúdia

                                       MATURITA 2017

 

 

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017 upravuje Zákon č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  Vyhláška MŠ SR č. 113/2015, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

Bližšie informácie o priebehu MS 2017 nájdete na www.nucem.sk !!!

 

 

TERMÍNY ADMINISTRÁCIE TESTOV

 

 

Testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú administrované v dňoch 14.-16. marca 2017.

 

 

Administrácia bude prebiehať podľa presne stanovených organizačných pokynov, ktoré dostanú školy minimálne tri týždne pred realizáciou testovania.

 

Administrátormi testov sú interní, resp. externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor –

predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok na škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie.

 

Záväzné termíny k záverečnej práci PČOZ MS

IV. ročník odboru MLM, MLA, MET, STR, MHT

1. Termín odovzdania prihlášok na obhajobu vlastného projektu v rámci PČOZ MS v školskom roku 2015/2016 na SOŠ letecko-technickej Trenčín je do 18.12.2016.  (prihlášky odovzdajte svojmu majstrovi odborného výcviku, strojári – triednemu učiteľovi)

2. Prihlášku na obhajobu vlastného projektu v rámci  PČOZ MS a pokyny k písaniu záverečnej práce nájdete na internetovej stránke školy,         u svojho majstra odborného výcviku alebo triedneho učiteľa.

      3. Termín odovzdania práce je 31.3.2017.

      4. Vedúci tém (konzultanti):

MLM                Ing. Stanislav Malec,
Ing. Pavol Kudláček
Bc. Miroslav Charvát,
 
MLA                 Ing. Milan Taraba  
Mgr. Peter Sokol          
           
MET                 Ing. Iveta Ronecová
                        Bc.  Vladimír Toman
 
MHT                 Mgr. Ján Sivák
 
STR                   Ing. Ľubomír Znášik
                         Ing. Jarmila Zavadilová
 
5. Termín PČOZ MS: 27.4.2017  - mechanik lietadiel – mechanika
                                                - mechanik lietadiel – avionika
                                     
                                          28.4.2017   - mechanik hasičskej techniky
                                                - strojárstvo
                                                - mechanik elektrotechnik
                                                 

Termíny ústnej formy internej časti MS na SOŠ LT:

 

29.5. - 2.6. 2016 podľa maturitného rozpisu (pozri časť Maturita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 23.11.2017)
Ludvík Jánošík (I.BD)
Pozajtra (Sobota 25.11.2017)
Róbert Kollár (I.E)
Alexander Sabo (I.AH)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria