Možnosti štúdia

Študijné odbory

 

3776 K 01   mechanik  lietadiel  –  mechanika

3776 K 02   mechanik  lietadiel  –  avionika

2697 K 00   mechanik  elektrotechnik

3765 M 00   technika  a prevádzka  dopravy

2447 K 00   mechanik hasičskej techniky

 

     mechanik lietadiel - mechanika    
 
Obidva letecké odbory sú určené pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Štúdium je 4-ročné a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. 
 Absolventi obdržia  maturitné vysvedčenie a výučný list v príslušnom odbore. 

Študijný odbor je zameraný na údržbu, opravy a skúšky lietadiel ako sú: predletové a poletové ošetrenia, prehliadky a údržba podľa prevádzkových predpisov na odbavovacích plochách letísk i v dielňach, výkon prác pri stredných a generálnych opravách lietadiel.
      

      Uplatnenie absolventov:

               Absolventi tohto odboru sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, v štátnych i súkromných leteckých spoločnostiach, aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch, ako aj u leteckých útvarov armády SR ako profesionálni vojaci.

V súčasnosti čoraz väčší záujem o absolventov prejavujú aj  zahraničné letecké spoločnosti,  ktoré im ponúkajú veľmi výhodné finančné ohodnotenie.

Absolventi môžu pokračovať aj ďalej v štúdiu na civilných i vojenských vysokých školách.

 


          mechanik lietadiel - avionika

 

       Študijný odbor je zameraný na zostavenie, nadstavenie, udržiavanie a opravovanie palubných lietadlových prístrojov a zariadení ako sú: prístroje a indikátory bezpečnosti letu, palubné rádiokomunikačné prostriedky, navádzacie systémy - radary, palubné rádionavigačné prostriedky, palubné počítače a ďalšie zariadenia, diagnostika systémov na lietadlách v prevádzke, obsluha špeciálnych skúšobných zariadení.
 

       Uplatnenie absolventov:

 

           Absolventi tohto odboru sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, u štátnych i     súkromných leteckých spoločností, v aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch, ako aj u leteckých útvarov armády SR ako profesionálni vojaci. V súčasnosti veľa našich absolventov pracuje aj v zahraničí u leteckých firiem, najmä v Rakúsku, Českej republike a vo Veľkej Británii, ktoré im ponúkajú veľmi dobré finančné ohodnotenie.
    Mimo leteckých odborov sa absolventi uplatnia vo všetkých organizáciách zaoberajúcich sa výrobnou činnosťou najmä v merných strediskách pri kontrole a opravách meracích prístrojov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na civilných i vojenských vysokých školách.

 


               mechanik elektrotechnik         

              4-ročné štúdium určené pre chlapcov i dievčatá s maturitou a výučným listom sa delí od

     3.ročníka na špecializácie, ktoré je nutné uviesť na prihláške:

 • Autoelektronika  – diagnostika a opravárenstvo v autoelektronike
 • Spotrebná technika -  diagnostika a odstraňovanie porúch spotrebnej techniky 

             Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce:

 • pri montáži, diagnostike, oprave a údržbe automobilovej techniky
 • pri výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických a elektronických zariadení 

 

    Uplatnenie absolventov: 

 • v autoservisoch
 • vo výrobných automobilových podnikoch
 • vo výrobných a opravárenských elektrotechnických podnikoch v SR i EÚ
 • pokračovať v štúdiu na VŠ technického zamerania

    !!!  Absolventi získavajú na škole aj OSVEDČENIE o elektrotechnickej spôsobilosti,

          ktoré je podmienkou prijatia absolventov do praxe v tomto odbore.

 

                

                 technika  a prevádzka  dopravy

 

           4-ročné štúdium pre chlapcov aj dievčatá pripravuje absolventov na výkon podnikateľských a technicko–hospodárskych funkcií v oblasti dopravy

Absolvent je kvalifikovaný pracovník  pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych funkcií, prípadne vysoko kvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť získanú kvalifikáciu.

 

   Uplatnenie absolventov:     

          Absolventi nájdu široké uplatnenie hlavne v osobnej a nákladnej doprave, MHD alebo diaĺkovej doprave,  autoopravárenstve ako prijímací technik, a obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou či špedičnou činnosťou v cestnej doprave, ako dispečer, vedúci či referent dopravy, referent dopravy, ako poisťovací agent a likvidátor, technik v STK, autodopravca, špeditér, predajca cestných vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateĺ autopožičovne, taxislužby a autoservisu, ako vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, ako technológ, normovač, technický kontrolór, vedúci skladu atď.

          Hlavným cieľom študijného odboru je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na domácom aj zahraničnom trhu práce. Absolvent je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárských a dopravných vysokých školách a univerzitách. 

 

          mechanik hasičskej techniky

 

     Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou a výučným listom.

 

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. 

       Uplatnenie absolventov:

              Absolvent má uplatnenie v hasičských jednotkách alebo okresných a krajských riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo funkciách hasič, hasič - záchranár, technik - strojník a technik špecialista. Taktiež môže získať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Odbor je zameraný na prípravu žiakov na riadenie, obsluhu, opravy a kontrolu hasiacich prístrojov.

Absolvent je zároveň pripravovaný na pokračovanie štúdia na vysokej škole rovnakého zamerania vo Zvolene, prípadne na inej vysokej škole technického zamerania.


 

 

 

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 11.10.2015)
Tomáš Kotian (II.B)
Michal Kožák (IV.B)
Pozajtra (Pondelok 12.10.2015)
Jakub Duran (I.E)
Michal Križan (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565411

Fotogaléria