Prijímacie konanie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Tatiana Bitarovská Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 61
Powetpoint v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8
Ing. Jarmila Zavadilová Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8 8
Bc.Vladimír Helík Využívanie IKT vo vyučovaní 25 61
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Nové trendy v pneumatike 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Mária Hojstričová Využívanie IT a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 60
Powetpoint v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Bc.Miroslav Charvát Kancelársky balík v edukačnom procese 12 38
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Ing. Zdenek Ježek Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 52
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
PaedDr. Monika Kocifajová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Pavol Kubala Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 63
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných tém odborných predmetov 8
Ing. Pavol Kudláček Nové trendy v pneumatike 10 98
Mechatroniak 25
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Ing. Viktor Mihaľ Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 69
Powetpoint v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Slavomíra Novotová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 65
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Ondriška Využívanie IKT vo vyučovaní 25 73
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Powetpoint v edukačnom procese 15
PhDr. Edita Pružincová Powetpoint v edukačnom procese 15 15
Ing. Iveta Ronecová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Elena Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 65
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Mgr. Július Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Ľubomír Znášik Bezpečná práca s internetom 10 68
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Návrh a tvorba web stránok 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Dušan Žember Elektronická databáza žiaka 6 55
Stanica technickej kontroly 12
Návrh konkrétneho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria