Prijímacie konanie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Tatiana Bitarovská Powetpoint v edukačnom procese 15 61
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Ing. Jarmila Zavadilová Moderné prezenčné a grafické softwarové aplikácie a ichn využitie v oblasti nových interaktívnych foriem 15 30
Rozvoj digitgálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Mária Hojstričová Využívanie IT a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 90
Powetpoint v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestancov 15
Moderné prezentačné a grafické softvarové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Holúbek Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 30
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Bc.Miroslav Charvát Inovatívna realizácia adaptačného procesu 25 25
Ing. Zdenek Ježek Powetpoint v edukačnom procese 15 57
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Ing. Mojmír Jiřikovský Vzudelávanie učiteľov zakladnýách a streených škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 75
Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagog.zam.ZŠ a SŠ v oblasti komunikačnýchn zručností, psychológie 15
Príprava textových a elektronických štúduijnych materiálov pre pedagogických zamestancov 15
Mgr. Ján Kotlárik Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 30
Moderné prezenčné nástroje v edukácií 15
Ing. Ľudmila Kováčiková Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 60
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Moderné prezenčné nástroje v edukácií 15
Ing. Pavol Kudláček Mechatroniak 25 25
Ing. Viktor Mihaľ Powetpoint v edukačnom procese 15 60
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Powetpoint v edukačnom procese 15 69
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Slavomíra Novotová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Ondriška Práca s údajmin v prostredí Microsoft Exel 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
PhDr. Edita Pružincová Ukončené vzdelanie s vyznamenaím 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Iveta Ronecová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 60
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Ján Sivák Moderné prezenčné nástroje v edukácií 15 30
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Mgr. Elena Starke Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35 65
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Július Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 60
Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických štúduijnych materiálov pre pedagogických zamestancov 15
Ing. Ľubomír Znášik Bezpečná práca s internetom 10 68
Návrh a tvorba web stránok 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15
Dušan Žember Elektronická databáza žiaka 6 18
Návrh konkrétneho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 12


© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 11.7.2020)
Viktória Forgáčová (II.BD)
Pozajtra (Pondelok 13.7.2020)
Marián Hodulík (II.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria