Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Adresa školyLegionárska 160, 911 04 Trenčín
Telefón+421 032/6582326
E-mailriaditel.soslt@gmail.com
WWW stránkahttps://soslt.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž.mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jozef Holúbek03265654110904859099riaditel.soslt@gmail.com
ZRTVIng. Jarmila Zavadilová03265654050911507102zavadilova@zoznam.sk
ZRPVIng. Tatiana Bitarovská03265654080911307102bitarovska@zoznam.sk
VTEÚIng. Jarmila Rabajdová03265654070911407102rabajdova.soslt@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaMgr. Mária Hojstričová  
pedagogickí zamestnanciMgr. Ján Sivák  
ostatní zamestnanciMarianna Kubalová  
zástupcovia rodičovJaroslav Sás  
 Dana Rosenbergová  
 Mgr. Elena Masárová  
zástupca zriaďovateľaMgr. Iveta Kováčiková  
 JUDr. Ivana Salinková  
 PhDr. Mária Izraelová  
 Ing. Gabriela Hrušovská  
zástupca žiakovMiroslav Belobrad  
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovOkresný úrad Trenčín (Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne)
SídloHviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Telefón032 7411321
E-mail 

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 310

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A21
I.B15
I.DH16
I.EF20
II.A25
II.B24
II.DH22
II.E21
III.A28
III.B22
III.DH22
III.E13
I.N7
IV.A23
IV.BD20

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP3613  
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu1   

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov036 
vychovávateľov0  
asistentov učiteľa0  
    
spolu036 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Z dôvodu pandémie Kovid 19 a prechodu školy na dištančné vzdelávanie neboli organizované žiadne aktivity a prezentácia na verejnosti.

V školskom roku bolo podľa Nariadenia Part 147 preskúšaných 79 záujemcov z jednotlivých modulov, z ktorých bolo 62 úspešných = 78,5 % úspešnosť.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Počas letných prázdnin prebehla v budove praktického vyučovania (budova č. 105) rekonštrukcia liatej podlahy v dielňach č,19 a č. 22. Boli urobené nové stropné pohľady, osvetlenie, vymaľovanie a položenie nového koberca v kancelárii personalistky školy, v kancelárii vedúcej ekonomického úseku a v kancelárii účtovníčky. Ďalšie opravy neboli realizované z dôvodu nedostatku financií.

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 12

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 107/ 3 dievčatá

Žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 25 /0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 79/ 3

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 73/3

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 79/2 počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3776 K mechanik lietadielmechanika
I.B3776 K mechanik lietadielavionika
I.DH2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika
I.EF2487 H autoopravármechanik
II.A3776 K mechanik lietadielmechanika
II.B3776 K mechanik lietadielavionika
II.DH  
II.E2487 H autoopravármechanik
III.A3776 K mechanik lietadielmechanika
III.B3776 K mechanik lietadielavionika
III.DH2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika
III.E2487 H autoopravármechanik
I.N2414 L strojárstvovýroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
IV.A3776 K mechanik lietadielmechanika
IV.BD2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaAKSANJAPIAUEATCAUTČITDEJDOADMVDGTEKOEPOELMELZ
I.A2,571,67     2,1       
I.B1,731,53     1,53       
I.DH 2,63     2,5       
I.EF 2,6   2,45         
II.A2,61,88             
II.B2,752,29             
II.DH 3,051,2          1,5 
II.E 2,621,9  2,67  3,57  2,95   
III.A 1,79             
III.B 1,95             
III.DH 2,5  3          
III.E 3,313,08  3  3,38  3,08   
I.N 2,572,57         3  
IV.A 1,87         3,22   
IV.BD 2,24  1,71      3,14   

TriedaELNELPEATETSELTETVFYZGRSGSAINFKAJKRJLELOLALIE
I.A      1,71  1,29     
I.B      1,6  1,67     
I.DH    2 2,63  2,13     
I.EF         1,6     
II.A      2,36        
II.B      1,83        
II.DH      2,412,2       
II.E    2,9 2,38        
III.A      1,71     1,68 2,39
III.B2     1,73     2,41 2,5
III.DH  2,55   2,23        
III.E    2,62          
I.N      1,71   2,71    
IV.A      1,57     2,61 2,35
IV.BD2,07 22,14  1,76   2,57 3  

TriedaLPPLPJLUFMATMTRMASMEAMEZNBVNASNTLOBNOLAOPXODK
I.A   2,38 2,43     1,05   
I.B   2,13 1,73     1   
I.DH   3 2     1   
I.EF   2,5           
II.A  1,282,84 2,04     1,68   
II.B  1,713 1,92     1,42   
II.DH   3,36           
II.E   3  2,1        
III.A1,362,21 2,54       2,251,75  
III.B1,73  1,95       2,051,77  
III.DH   2,91  1,91    1   
III.E   3,08  2,15    1   
I.N   3,14       2,86 1,71 
IV.A1,432,43 2,61      1,87 1,74  
IV.BD2,07  2,81  1,71   1,64 1,86  

TriedaOVYOADPOHPOUPTPPTCOIPPCVPROPMVRUJSJLSPRSTTSTN
I.A1,86  1,43       2,381  
I.B1,4  2,47       2,21  
I.DH1,94          2,941,13  
I.EF1,4          2,413,5 
II.A1,52  1,88     2,2 2,361,04  
II.B1,63 1,171,38       2,461  
II.DH1,77    3,08     2,911,183 
II.E1,33          2,91,1  
III.A1,61          2,141  
III.B1,14          2,451,05  
III.DH1,413,27  23     3,051,233 
III.E1,62          2,771  
I.N           3,57  2,29
IV.A1,52          3,041  
IV.BD1,672,43         3,11,1  

TriedaTMCTCKTMRTECTMOTCOTŠVOITTHFVPVYTZENZERZETZSE
I.A 3,14    1,15      2,19 
I.B 2,47    1      2,2 
I.DH 3,19 3,19  1,21    2,1 2,3 
I.EF 2,7    1,3      2,35 
II.A      1,12    1,72 2,64 
II.B      1,29    2,21 2,46 
II.DH     3,421,24   1,32,4 2 
II.E 3    1,52        
III.A   2,21  1,25        
III.B   1,45  1,24        
III.DH     3,181,09       2,45
III.E      1        
I.N  3,71 3 1        
IV.A   1,7  1        
IV.BD   2,29  1        

TriedaZSTZáujmové vzdelávanieZKP
I.A   
I.B   
I.DH   
I.EF3,05  
II.A   
II.B   
II.DH  1
II.E   
III.A   
III.B   
III.DH  1,18
III.E   
I.N   
IV.A   
IV.BD   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A21381000000
I.B1547400000
I.DH1634720200
I.EF20031700000
II.A25661300100
II.B24631410000
II.DH22051700020
II.E21051600200
III.A281061200000
III.B22410800100
III.DH22171400310
III.E13021100000
I.N702500000
IV.A23281300000
IV.BD20151400000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Automobily a diagnostika20 Ing. Ľubomír Znášik
Avionika v praxi18 Mgr. Peter Sokol
Cvičenia z matematiky11 Ing. Pavol Ondriška
Cvičenia z matematiky a fyziky18 Mgr. Slavomíra Novotová
Diagnostika a tuning19 PaedDr. Jozef Holúbek
Elektrotechnická spôsobilosť6 Ing. Iveta Ronecová
Hasičský krúžok0 Mgr. Ján Sivák
Konštrukcie leteckej techniky18 Ing. Stanislav Malec
Odborná letecká angličtina23 Ing. Ľudmila Kováčiková
Slovenský jazyk krok za krokom k maturite23 Mgr. Mária Hojstričová
Šachový0 Ing. Pavol Ondriška
Športové hry17 Mgr. Daniela Kollerová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Osobná komunikácia s rodičmi prebiehala prostredníctvom rodičovských združení. Vzhľadom na vzdialenosť bydliska rodičov žiakov bývajúcich mimo územia TSK od školy, nariadení vlády a hlavného hygienika SR obmedzujúcich pohyb a zhromažďovanie osôb v rámci opatrení na zamedzenie šírenia Covid-19 bola prevažná časť komunikácie triednych učiteľov a majstrov OV s rodičmi žiakov vykonávaná telefonicky alebo e-mailami. V ojedinelých prípadoch, kedy bolo treba riešiť súrne problémy slabého prospechu žiakov, nedostatočnej dochádzky alebo iných výchovných problémov žiakov, boli rodičia pozvaný do školy.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jozef Holúbek

V Trenčíne, 23. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria