Ukončovanie štúdia

Štruktúra písomnej práce PČOZ MS

Vzor_prace_A(1).docx

 

ŠTRUKTÚRA PÍSOMNEJ PRÁCE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

 

Písomná práca je povinnou súčasťou PČOZ MS a má svoju štruktúru:

 1. Titulný list
 2. Vyhlásenie autora
 3. Obsah                
 4. Úvod
 5. Jadro (hlavný text) - teoretické východiská alebo zdôvodnenie riešenia úlohy; vlastná práca, technický popis výrobku, konštrukčné riešenie, technologický postup výroby, návod na použitie, ...
 6. Zhodnotenie výsledkov práce
 7. Záver
 8. Zoznam použitej literatúry
 9. Prílohy

 

1. Titulný list (vzor č.1)

Na titulnom liste musí byť uvedené:

 • škola a jej presná adresa,
 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky“,
 • forma – OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU,
 • školský rok,
 • študijný odbor,
 • názov práce,
 • meno a priezvisko autora,
 • ročník a trieda,
 • mená a podpisy konzultantov (uvádzajú sa s titulmi).

 

Názov práce

Názov práce má vystihovať jej zameranie. Názov prezentuje prácu. Musí súvisieť s obsahom; zodpovedať mu a musí byťterminologicky správny. Zameranie práce musí súvisieť s činnosťou, ktorú žiak vykonáva na odbornom výcviku v záverečnom ročníku štúdia.

 

2. Vyhlásenie 

Vyhlásením sa autor zaväzuje, že prácu vypracoval samostatne a použil len informácie ktoré sú uvedené v zozname použitej literatúry. Použité informácie musia byť prehľadne citované (pozri kapitolu „Ako citovať literatúru“ a Citácie v poznámkach“). Ak autor vo svojej práci použije informácie z iného zdroja a náležitým spôsobom to neuvedie, konzultant, oponent alebo skúšobná komisia môže túto prácu zamietnuť (hodnotiť ako nevyhovujúcu).

 

3. Obsah 

Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje aj s číslom strany. Kapitoly alebo podkapitolysa číslujú veľkými arabskými číslicami. Prvou číslovanou stranou práce je úvod.  Poslednou stranou je spravidla záver. Ak sú potrebné prílohy, tie majú vlastné číslovanie.

 

4. Úvod

Obsahuje stručný úvod do problematiky. Stanovuje cieľ práce, jej poslanie a presné vymedzenie problému, ktorým sa práca zaoberá. V úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a má prezentovať obsah práce. Odporúčaný rozsah je jedna až jeden a pol strany. V úvode možno tiež poďakovať tým, ktorí riešiteľovi pomohli odborne a metodicky vypracovať prácu (poďakovanie môže byť na samostatnej strane za vyhlásením).

 

5. Jadro práce

5.1 Teoretické východiská

Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad všeobecná charakteristika, teoretická analýza problematiky a pod. Teoretická časť stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli v danej oblasti už publikované. V tejto časti sa používajú citácie a prebrané informácie od rôznych autorov, preto by sa malo pri každej z nich uvádzať, odkiaľ pochádza (pozri kapitoly: "Ako citovať literatúru"). V teoretickej časti by sa mali uvádzať len informácie, ktoré s riešenou problematikou priamo súvisia. Odporúčaný rozsah teoretickej časti práce je max. 5 strán.

 

5.2 Zdôvodnenie riešenia úlohy

Rozsah 5.2 je1-2 strany.Ide o rozbornapr. technologického postupu a. p., pre ktorý sa žiak rozhodol pre riešení konkrétnej úlohy. V rozbore možno použiť obrázky, fotografie atď. (ak nie sú uvedené v prílohe). Odporúča sa 1 strana – využite daného výrobku, diela, produktu: výhody, nevýhody; 1 strana – odôvodnenie vlastnej voľby.

 

5.3 Vlastná práca

Ťažisko vlastnej práce tvoria výsledky. V tejto časti sa nachádzajú len vlastné výsledky, zistenia, prípadne postup práce na zhotovení vlastného projektu.Pozorovania resp. postup práce je vhodné doplniť nákresmi, schémami alebo fotografiami. Rozsiahlejšie tabuľky, grafy, fotografie, výkresová dokumentácia a technologický postup zhotovenia výrobku, produktu, diela sa obyčajne umiestňujú do príloh, pričom v texte sa musia nachádzať odkazy na príslušnú prílohu. Popis prác a výsledky sa majú podávať stručne, zrozumiteľne a prehľadne. Na tie najdôležitejšie má byť čitateľ upozornený textom. V tejto časti by sa nemali vyskytovať úvahy a porovnania s inými autormi ani citácie a popisy iných autorov.

 

6. Zhodnotenie výsledkov práce

Autor by mal zhodnotiť výsledok svojej práce kvalitatívne. Určiť rozsah a spôsob využitia, prínos, atď.

 

7. Záver

Autor stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov, zdôrazňuje nové odlišné fakty, ich objektivitu, význam a možnosti využitia v praxi. Nemá obsahovať rozbory a štúdie. Záver prezentuje autorov názor na daný problém a jeho riešenie. Musí vyzdvihovať prínos jeho návrhov a spôsob využitia. Záver by mal načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v danej problematike so získanými poznatkami. Odporúčaný rozsah je jedna až jeden a pol strany.

 

8. Zoznam použitej literatúry

Ide o zoznam použitej, nie naštudovanej literatúry. Pomocou neho sa má konzultant, oponent, dostať k pôvodným prameňom, ktoré boli citované v práci a nie dozvedieť sa o autorovom teoretickom rozhľade. V zozname použitej literatúry sa teda uvádza iba literatúra citovaná v texte. Zoznam sa uvádza v abecednom poradí. Pre doplnenie pozri kapitolu "Ako citovať literatúru".

 

9. Prílohy

Pri písaní práce sa všetky netextové časti väčšieho rozsahu (technické výkresy,  konštrukčné riešenia, fotografie, CD, ...) umiestňujú do príloh a sú uvedené na zozname príloh. Tie sú podľa potreby rozčlenené na jednotlivé časti (poradie nieje záväzné). Podľa charakteru môžu byť zviazané s textovou časťou. Majú byť očíslované a uvedené na zozname príloh.

 

9.1 Nákresy a schémy

Nákresy sa označujú v texte skratkou Obr. X (obrázok). Systém však musí byť jednotný - skratky sa v jednej práci nesmú kombinovať. Každý nákres musí mať samostatný nadpis, a ak je potrebné aj legendu a grafickú mierku. V prípade, že nejde o vlastnú ilustráciu, musí byť uvedený autor alebo zdroj, z ktorého je prebraná. Pri popisoch, ktoré sa nachádzajú priamo v obrázku, musí byť použitá taká veľkosť písma, aby bolo čitateľné aj pri kopírovaní (práca sa odovzdáva v dvoch exemplároch a jeden si necháva autor, takže sa predpokladá kopírovanie). Ilustrácie majú byť prehľadné a zrozumiteľné. Ak je to možné, vyhýbať sa rôznym farbám, pretože tie sa kopírovaním práce stratia (odporúčajú sa rôzne druhy výplní, šrafovanie). Pokiaľ sa ilustrácia nachádza v texte (ale väčšinou aj v prílohách), nadpis a popis sa píše pod ňu.

 

9.2 Fotodokumentácia a iný dokumentačný materiál

Pri fotodokumentácii  musí mať každá fotografia vlastné označenie, nadpis, prípadne sprievodný text a meno autora fotografie. Odporúča sa uviesť aj dátum vyhotovenia. Fotografie musia byť dobre čitateľné – kontrastné. Práca môže byť doplnená ďalším dokumentačným materiálom ako technickými výkresmi, technologickým postupom, schémami a katalógovými listami. Musí byť vždy uvedený zdroj použitia.

 

Rozsah práce

 

Rozsah práce vrátane zoznamu použitej literatúry je minimálne 10 strán. Ide však iba o text. Všetky návrhy, farebné varianty, nákresy, obrázky, fotografie, technické výkresy, technologické postupy a katalógové listy sa umiestňujú do jednotlivých častí a príloh, ktoré limitované nie sú (pozri kapitolu Prílohy).

 

Ako citovať literatúru  (bibliografické odkazy)

Medzinárodná norma ISO 690 a jej zodpovedajúca slovenská technická norma STN ISO 690 sa týka odkazov na všetky publikované, tlačené i netlačené dokumenty. Normaurčuje poradie údajov v bibliografickom odkaze, stanovuje pravidlá ich zápisu a úpravu informácií, ktoré sa vzťahujú na zdrojovú publikáciu.

Ak autor vo svojej práci použije informácie z iného zdroja (citáciu, popis, údaje, obrázok, tabuľku, graf, ...) je nevyhnutné toto označiť číslom v zátvorke a zdroj informácie uviesť v zozname použitej literatúry.

Usporiadanie v zozname bibliografických odkazov sa vykonáva tak, že odkazy sa uvádzajú číslovaním zodpovedajúcim poradiu citácií v texte alebo sa usporiadajú abecedne podľa prvého údaja. Z dôvodu jednotnosti je nutné uvádzať odkazy číslovaním.

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2

 1. Knihy / Monografie

Prvky popisu:

      Číselný odkaz v zátvorke - autor - názov - podnázov - vydanie - vydavateľstvo      

      (miesto, vydavateľ) – rok vydania - rozsah - edícia - poznámky - štandardné číslo.

Ak sú traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al.  ak je to zahraničné dielo.

Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.

Príklad:

(1) TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.

(2) HORVÁT, J. a kol. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 s. ISBN 80-07-00031-5.

         

         1. Článok v časopise

Prvky popisu:

Autor. Názov. Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah (strany od-do).

 

Príklad:

(3) STEINEROVÁ, J.. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

          2. Článok zo zborníka a monografie

Prvky popisu:

Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto  vydania : Vydavateľ,  rok vydania. ISBN. Rozsah strán  (strana od-do).

 

Príklad:

(4) ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.

         3. Elektronické dokumenty - monografie

Prvky popisu:

Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. ISBN. Dostupnosť a prístup. 

 

Príklad:

(5) SPEIGHT, J. G.  Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, 2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na internete: <http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic> .

         4. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky

Prvky popisu:

Autor. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.

Príklad:

(6) HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: <http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X.

 

Popis prvku:

Označenie normy. Názov normy. Rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti).

 

Príklad:

(7) STN ISO 690. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma   

 a štruktúra. 1998.

 

Citácie

Citáciou sa rozumie skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách. Môže byť vo vnútri textu,  pripojený k nemu ako poznámka, v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo celkom na konci textu. Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej sa prebrala alebo parafrázovala myšlienka z publikácie. Ak sa citácie používajú v zhode so zoznamom bibliografických odkazov, musia obsahovať dostatok informácií na presné identifikovanie dokumentu.

Napríklad:

(8) PILARIK, M.: Automobily pre 2. a 3. roč. SOU mechanik – opravár. 10. vydanie. Bratislava: Alfa plus, 2004. ISBN 80-88816-99-8. strana 89.

 

Citácie v poznámkach

Čísla sa uvádzajú ako horné indexy alebo sa umiestnia v zátvorkách za citáciami v texte. Odkazujú na poznámky, ktoré sa usporiadajú podľa číselnej postupnosti, v akej sú v texte. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden dokument. Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie majú odlišné čísla. Tento druh citácií sa uvádza najčastejšie pod čiarou, na konci kapitoly alebo na konci práce.

 

Formálna úprava práce

 1. Všeobecné časti práce sa píšu v 1. osobe množného čísla na počítači, ostatné časti (úvod+záver+postup atď) v 1.osobe jednotného čísla na počítači  na biely nepriehľadný papier formátu A4.
 2.  Má byť zviazaná v hrebeňovej  väzbe.
 3.  Prácu píšeme jednostranne, text zarovnávame k obidvom okrajom.
 4.  Druh písma: Arial
 5.  Veľkosť písma:       12 – obyčajné - text a vyplnenie tabuliek,

         16 - tučné - názvy kapitol,

         14 - tučné - názvy podkapitol,

         10 - názov obrázkov, tabuliek a schém (môže byť aj ako kurzíva).

 1.  Vzhľad strany:       35 mm - ľavý okraj, 25 mm - pravý okraj,25 mm- horný okraj, 25 mm - spodný okraj.
 2.  Riadkovanie:          1,5 - text

        1,0 - názov a popis obrázkov, tabuliek a schém.

 1. Číslovanie strán: v záhlaví uprostred; začína sa číslovať od úvodu ; úvod má číslo strany 4 (ak je poďakovanie samostatná strana).
 2. Poradie strán:predná strana (nepočíta sa), vyhlásenie (bez čísla), poďakovanie (bez čísla), obsah (bez čísla), úvod (číslo strany 4), záver (číslo strany X), zoznam použitej literatúry (číslo strany X), prílohy (posledná číslovaná strana).
 3. Číslovanie kapitol: úvod (bez čísla kapitoly), zdôvodnenie riešenie úlohy (číslo kapitoly 1), zhodnotenie výsledkov práce (posledná kapitola), záver (bez čísla kapitoly), zoznam použitej literatúry (bez čísla kapitoly), prílohy (bez čísla kapitoly).
 4. Druh väzby: hrebeňová ; predný obal priesvitný plast; spodný tvrdený list - kartón 250 gr.
 5. Prílohy sú číslované a doplnené zoznamom príloh.
 6. Písomná práca má byť pravopisne, terminologicky a formálne správna.

 

Pokyny pre odovzdanie práce

 

Neoddeliteľnou súčasťou odovzdanej práce je:

 • prihláška, v ktorej musí byť uvedený presný názov práce,  čitateľne uvedené celé meno  a priezvisko autora prípadne spoluautora, trieda, ktorú v tomto školskom roku navštevuje,
 • práca sa predkladá v tlačenej verzii v jednom vyhotovení v štátnom jazyku, zviazaná,
 • prezentáciu na obhajobu vlastnej práce si pripraví každý autor sám tak, aby bolo z prezentácie jasné, ktorú časť v práci riešil.

 

Obhajoba práce

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu sa uskutočňuje formou verejnej obhajoby pred maturitnou komisiou. Obhajoba je neoddeliteľnou súčasťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

 

Vlastná obhajoba

Autor oboznámi stručne komisiu a prítomných s obsahom práce,  cieľom, postupom a výsledkami  riešenia (prečo prácu robil, akým postupom, spôsobom, technológiou a k čomu sa dopracoval, čo sa mu podľa jeho názoru podarilo, či je možné výsledky prakticky využiť a pod.).

Odporúčaná doba prezentácie vlastnej práce je15 minút.

Prácu je potrebné predniesť zrozumiteľným jazykom, vybrať z nej podstatné časti tak, aby sa neprekročil časový limit, a pritom bol poskytnutý jasný a zaujímavý obraz o postupe vyhotovenia práce a jeho výsledkoch.

Autor tiež odpovedá na otázky komisie. Otázky sa nemusia týkať výlučne riešenej problematiky, môže ísť aj o skúšanie žiaka zo stredoškolského učiva.

Odporúčania pre realizáciu obhajoby

Autor by sa mal vyvarovať príliš podrobného alebo naopak príliš stručného úvodného referátu. Má dodržiavať vyváženosť časového limitu pri prezentácii výsledkov jednotlivých častí práce. Má vyzdvihnúť podiel vlastnej práce a pri používaní pomôcok upozorňovať na dôležité fakty a stáť tvárou k publiku.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky musí byť zabezpečená v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, číslo 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rovnako je nutné uviesť v písomnej dokumentácii aj bezpečnosť a ochranu zdravia počas samotnej práce ako aj z hľadiska ďalšieho používania výrobku, diela, produktu.

 

Ekológia

Práca má byť zhodnotená aj z pohľadu ekologického(napr. spôsob likvidácie).

Uvedené informácie majú byť uvedené v samostatnej kapitole alebo aspoň v „Zhodnotení výsledkov práce“.

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria