Ukončovanie štúdia

Kritériá hodnotenia obhajoby

Hodnotenie_PCOZ.xls

Kritériá a pravidlá hodnotenia projektov

Hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je zložené z

 •  hodnotenia písomnej podoby projektu, predloženej v predpísanej podobe a termínoch
 •  hodnotenia prezentácie projektu pri obhajobe pred maturitnou komisiou.


 Hodnotenie písomnej zložky práce pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádza zo skúmania nasledovných položiek:

Úroveň formálnej stránky práce

 Úprava  titulnej stránky                                                                      1b

 Dodržanie  stanovených noriem úpravy                                            1b

 Dodržanie  postupnosti jednotlivých častí písomného prejavu          1b

 Dodržanie  predpísaného rozsahu práce                                           1b

 Jazyková  kultúra                                                                                2b

 Štylistická  úroveň písomného prejavu                                               2b

 

Obsahová stránka práce - dodržanie predpísanej štruktúry a kvalita obsahu práce

 Úvod  (definovaný problém – stanovený cieľ – určené prostriedky)                                      3b

 Hlavná  časť (použitie vhodných metód spracovania témy – prínos pre prax)                      6b

 Záver  (formulácia vlastného postoja k téme – zhodnotenie kladov a ohrození projektu)     4b

 Porozumenie  téme – záujem o problematiku - orientácia v problematike                            3b

 Komplexnosť  spracovania témy- súlad teoretickej a praktickej časti                                    3b

 Schopnosť  aplikácie odborných poznatkov do praktickej činnosti                                         2b

 Celková  správnosť a vecnosť obsahu - odborná terminológia                                               6b

 Orientovanosť  v odbornej literatúre – výber vhodných prameňov                                          3b

 Originalita  spracovania témy                                                                                                   2b

Celkový počet bodov /sumár bodového hodnotenia                                                         40b

(Klasifikačná stupnica: 40-37=1; 36-29=2; 28-17=3; 16-9=4; 8-0=5)

Klasifikácia písomnej zložky projektu na základe bodového hodnotenia má orientačnú funkciu– poukáže na slabé miesta a konkrétne nedostatky projektu. Záverečné súhrnné hodnotenie tejto písomnej zložky nebude mať teda podobu známky podľa uvedenej klasifikačnej stupnice, ale bude formulované ako odporúčanie alebo neodporúčanie projektu k obhajobe za nasledovných podmienok a v znení:

PROJEKT ODPORÚČAME K OBHAJOBE, ak súčet bodov za formálnu stránku práce je minimálne 4 body a súčasne súčet bodov za obsahovú stránku práce je minimálne 8 bodov;

 

PROJEKT NEODPORÚČAME K OBHAJOBE, ak súhrnný bodový zisk za formálnu stránku práce dosiahol iba 3 body a súčasne súhrnný bodový zisk za obsahovú stránku práce je iba 8 bodov – v tejto situácii je nutné v týždni do obhajoby opraviť nedostatky v projekte a dôkladne si pripraviť prezentáciu na obhajobu projektu. Táto prepracovaná písomná podoba projektu už však nebude bodovo prehodnocovaná: pôvodný bodový zisk za písomnú zložku projektu sa pripočíta k bodom získaným pri obhajobe projektu pred maturitnou komisiou. Súčet bodov za písomnú zložku projektu a jeho ústnu obhajobu je základom pre hodnotenie podľa klasifikačnej stupnice, ktorú uvádzame v závere tohto textu. Z uvedených pravidiel a zvolenej klasifikačnej stupnice vyplýva, že nezodpovedne a nekvalitne spracovaná písomná podoba maturitného projektu aj v prípade vynikajúcej obhajoby spôsobí, že výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť klasifikované najviac stupňom DOBRÝ.

 Pri obhajobe projektu formou prezentácie pred maturitnou komisiou bude hodnotenie vychádzať z nasledovných kritérií:

Prezentácia práce

 Porozumenie  téme                                       3b

 vecnosť, správnosť, súhrnnosť                     6b

 samostatnosť  prejavu                                  6b

Komentáre a vysvetlenia k projektu a práci na ňom/diskusia s maturitnou komisiou

 Porozumenie  téme, celková správnosť a vecnosť vyjadrovania          6b

 Správna  odborná terminológia                                                             2b

 Samostatnosť  prejavu                                                                          2b

Celkový počet bodov /sumár bodového hodnotenia obhajoby     25b

(Klasifikačná stupnica: 25b-24b=1; 23b-19b=2; 18b-11b=3; 10b-6b=4; 5b-0b=5)


Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude stanovené tak, že bodový zisk za písomnú zložku projektu sa pripočíta k bodom získaným pri obhajobe projektu pred maturitnou komisiou. Súčet týchto bodov je podkladom pre klasifikáciu podľa nasledovnej klasifikačnej stupnice:

65-61 bodov = výborný

60-46 bodov = chválitebný

45-28 bodov = dobrý

27-15 bodov = dostatočný

14- 0 bodov = nedostatočný

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria