Prijímacie konanie

Ukončovanie štúdia

                                       MATURITA 2020

 

 

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje Zákon č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  Vyhláška MŠ SR č. 113/2015, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

Bližšie informácie o priebehu MS 2020 nájdete na www.nucem.sk !!!

 

 

TERMÍNY ADMINISTRÁCIE TESTOV

 

 

Testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú administrované v dňoch 17.-19. marca 2020.

 

 

Administrácia bude prebiehať podľa presne stanovených organizačných pokynov, ktoré dostanú školy minimálne tri týždne pred realizáciou testovania.

 

Administrátormi testov sú interní, resp. externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor –

predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok na škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie.

 

Záväzné termíny k záverečnej práci PČOZ MS

IV. ročník odboru MLM, MLA, MET, MHT

II. ročník nadstavbového štúdia STR

1. Termín odovzdania prihlášok na obhajobu vlastného projektu v rámci PČOZ MS v školskom roku 2017/2018 na SOŠ letecko-technickej Trenčín je do 21.10.2019.  (prihlášky odovzdajte zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie)

2. Prihlášku na obhajobu vlastného projektu v rámci  PČOZ MS a pokyny k písaniu záverečnej práce nájdete na internetovej stránke školy, u svojho majstra odborného výcviku alebo triedneho učiteľa.

      3. Termín odovzdania práce je 23.3.2020.

      4. Vedúci tém (konzultanti):

MLM                  Ing. Stanislav Malec
Ing. Pavol Kudláček
Bc. Miroslav Charvát
 
MLA                   Ing. Zdeněk Kopecký  
Mgr. Peter Sokol          
           
MET                  Ing. Iveta Ronecová
                          Bc. Vladimír Toman
                          Ing. Pavol Ondriška
 
STR                   Ing. Ľubomír Znášik
                          Ing. Jarmila Zavadilová
 
 
 
5. Termín PČOZ MS: 16.4.2020  - mechanik lietadiel – mechanika
                                                    - mechanik lietadiel – avionika
                                                   
                                     
                                    17.4.2020    - mechanik elektrotechnik
                                                    - strojárstvo
                                                 

Termíny ústnej formy internej časti MS na SOŠ letecko-technickej:

 

18.5. - 22.5. 2020 podľa maturitného rozpisu (pozri časť Maturita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 10.7.2020)
Timotej Tománek (II.E)
Zajtra (Sobota 11.7.2020)
Viktória Forgáčová (II.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria